Algemene Voorwaarden

 1. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel contant of na uitdrukkelijke toestemming via overschrijving binnen de 8 kalenderdagen en zonder korting. Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 1% per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag.
 2. Bij niet betaling op de vervaldag wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 12% met een minimum van 125 euro ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire schadevergoeding.
 3. Klachten over de levering of factuur dienen op straffe van verval binnen vijf dagen na levering of na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
 4. Onze garanties:
  4.1 HS-tronic garandeert gedurende twee jaar na oplevering dat de software goed functioneert. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in het functioneren van de software, dan zal HS-tronic deze gebreken herstellen of de software in zijn geheel vervangen. Deze garantie vervalt indien software of hardware aanpassingen worden of zijn uitgevoerd door de klant of door (een) derde(n) waardoor het voertuig na aanpassing afwijkt van de door de fabrikant opgegeven standaardspecificaties. Deze garantie is niet overdraagbaar naar een andere eigenaar en vervalt indien voertuig wordt doorverkocht en het voertuig van eigenaar wisselt.
  4.2 Indien opdrachtgever fabrieksgarantie op de personenauto heeft, garandeert HS-tronic voorts, gedurende de eerste twee jaar van de fabrieksgarantie (gerekend vanaf de datum van de eerste inschrijving) met een maximum tot 100.000 km, eenmalig een herstelling van gebreken aan de motor, de aandrijflijn, het complete mechanische deel, de (automatische versnellingsbakken (en alle hiertoe behorende delen) en de elektrische installatie (die in verband staat met het motormanagement), van het voertuig indien onomstotelijk is komen vast te staan dat deze gebreken het gevolg zijn van de levering/installatie en/of het normale en correcte gebruik van de software. De bewijslast ligt aan de kant van de opdrachtgever, eigenaar van het voertuig. Deze garantie is uitgesloten voor vrachtauto’s, trucks, landbouwvoertuigen, boten en motoren. Deze garantie is uitgesloten voor garagehouders, autobedrijven en concessiehouders als opdrachtgever. Deze garantie vervalt indien uw voertuig technisch niet in goede staat is en niet het onderhoud heeft ontvangen zoals het door de fabrikant opgegeven interval. Deze garantie vervalt indien software of hardware aanpassingen zijn of worden uitgevoerd door de klant of door (een) derde(n) waardoor het voertuig na aanpassing afwijkt van de door de fabrikant opgegeven standaard specificaties. Deze garantie is niet overdraagbaar naar een andere eigenaar en vervalt indien het voertuig wordt doorverkocht en voertuig van eigenaar wisselt. Deze garantie vervalt indien blijkt dat de constructeur software gebruikte die niet-conform het gelijkvormigheidsattest van het voertuig is of de op dat moment geldende belgische wetgeving.
 5. Gedurende de eerste twee jaar na tuning wordt de software na software-update door de fabrikant of garagist opnieuw uitgevoerd aan de op dat moment gangbare tarief en krijgt de klant een korting toegekend van 50%.
 6. Verplichtingen van de klant:
  5.1 de klant verklaart kennis te hebben van het feit dat het voertuig wordt aangepast conform de hem per e-mail of telefonisch aangereikte offerte. Indien de klant in het kader van softwareaanpassing een vermogensverhoging heeft besteld wordt deze louter op zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd en wordt hij erop gewezen dat hij zich zelf in regel dient te stellen conform de geldende wetgeving en de auto desgevallend opnieuw dient te homologeren. Hij dient deze aanpassingen tevens te melden aan zijn verzekeringsmaatschappij en aan de DIV, hetgeen verhogingen van premies en of verkeersbelastingen en taksen tot gevolg kan hebben. Alle kosten verbonden aan deze meldingen en de eventuele nodige regularisaties, alsook voor de verhogingen van premies, belastingen en taksen zijn volledig ten laste van de klant. Het blijft tevens de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle administratieve reglementeringen en de reglementering inzake het wegverkeer na te leven.
  5.2 HS-tronic draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het eventuele vervallen van een fabrieksgarantie op het voertuig of garantie vanwege de dealer of verkoper van het voertuig, tengevolge van het aanwezig zijn of in het verleden aanwezig geweest zijn van tuning en softwareaanpassingen.
 7. Verwijderen van de roetfilter en/of egr is verboden in België. Dit kan enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant voor wagens bestemd voor export buiten de Europese Unie.
 8. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen. De Belgische wet is van toepassing.